Algemene Verhuur Voorwaarden

1. Algemeen

Deze verhuur voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van en met Paus Agroservice. De huurder is gewezen op deze verhuur voorwaarden en is middels ondertekening van het huurcontract akkoord gegaan met deze voorwaarden.

2. Huurperiode

Een dag: 8.00 uur ophalen en voor 18.00 uur retour (zaterdag tot 17.00 uur).
Een halve dag: 08.00 uur ophalen en 13.00 uur retour of 13.00 uur ophalen en voor 18.00 uur retour.
Een weekend: daarvoor wordt 2x een dagtarief berekend.
Een week: maandag 08.00 uur ophalen en vrijdag voor 18.00 terug.

3. Legitimatie

Wij vragen iedereen die bij ons huurt zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).

4. Betaling

Betalingen geschieden vooraf zonder enige korting of compensatie, tenzij anders overeengekomen.
Indien de gehuurde goederen niet tijdig worden geretourneerd, zal voor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen te laat geretourneerd zijn 150% van het huurtarief per dag in rekening worden gebracht.
Schade aan het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. Hieronder vallen ook diefstal, vermissing, ondeskundig gebruik en brand.
Alle kosten voortvloeiende uit reparaties voortkomende uit enige oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden aan de huurder in rekening gebracht.

5. Verplichtingen van de huurder

De huurder dient de gehuurde goederen als een goed huisvader te behandelen en te verzorgen, een en ander conform de aanwijzingen van het personeel, de meegegeven gebruiksaanwijzingen en andere bepalingen hieromtrent uit de huurovereenkomst.
De huurder dient zelf de goederen bij Paus Agroservice af te halen en op gebreken te controleren.
Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen terstond terug te bezorgen, in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) waarin deze zijn geleverd.
Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserve-onderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Paus Agroservice slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen resp. verrichten.
Indien huurder buiten staat is, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan Paus Agroservice terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Paus Agroservice een door Paus Agroservice te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
Het is de huurder niet toegestaan om de apparatuur te vervreemden, te bezwaren, te verhuren of anderszins aan derden af te staan of in gebruik te geven.